Ordensreglement

ORDENSREGLEMENT 2011 for Sejlklubben Mou Bro
l. Havnereglementet gælder for havnebassinet afgrænset af havnens dækkende
værker og forbindelseslinien mellem molehovederne og det af klubben
benyttede landareal. Det gælder for såvel klubbens medlemmer, som for
gæster. Reglementet administreres af bestyrelsen og havnefoged.
2. Et fartøj må kun ligge på den af havnefogeden anviste plads.
Der må kun ligge et fartøj i hver bådplads, idet der dog, hvis pladsen tillader
det, må ligge en slæbejolle eller lignende indenfor pælene.
Optaget/ledig skilt skal anvendes.
3. Erstatningskrav for skader er, uanset hvor de er opstået, klubben
uvedkommende og der kan derfor ikke rejses erstatningskrav mod klubben.
Efter den nye sølov er en bådejer erstatningspligtig for enhver skade båden
forvolder. Fartøjer optages, henstår og søsættes for ejerens risiko.
Medlemmer har pligt til at holde båden ansvarsforsikret.
4. Ethvert fartøj, der har plads i havnen, skal være forsvarligt fortøjet og af
fenderet. Alle bådes fortøjninger skal have en længde, der kan imødegå
varierende vandstand.
Når en båd fjernes fra havnen/eller sættes på land for vinteren, skal alle
fortøjninger og indhalerliner fjernes.
Såfremt dette ikke efterkommes, fjernes effekterne uden videre af
havnefogeden.
Såfremt både overvintrer i havnen, kan klubben i sagens natur ikke garantere
for fortøjningssikkerheden til såvel broer som agter pæle – eksempelvis som
følge af ekstreme vejrforhold eller opskruning/isdannelser i havnen.
Det er enhver bådejers pligt at holde både/n under jævnligt opsyn, uanset
om båden er på land, eller henligger i havnen.
Stiger tilhørende både på land skal fjernes eller fastlåses til stativ. Dette af
hensyn til forebyggelse af tyveri fra bådene.
5. Max fart i havnen er 3 knob. Unødig sejlads i havnen for motor og unødig kørsel
med motor i pladsen er ikke tilladt. Skruen må aldrig tilkobles, når båden er
vendt mod moler og bolværk.
6. Master der placeres i masteskuret, skal forinden afmonteres alle arter af stag
og saling horn.
Båd stativer og vogne og andet udstyr flyttes til materielgård efter endt brug.
Alt materiel skal mærkes med tydelig navn.
Både må ikke stå på landarealer i perioden 1. juni til 1.september uden aftale
med havnefogeden/bestyrelsen.
Hvis ikke ovennævnte respekteres vil effekterne blive fjernet/flyttet på
medlemmets regning efter hvert års 1. december.
Joller skal stå på anviste jollepladser, når de ikke er i brug.
Det er strengt forbudt at anvende bundmaling indeholdende TBT(Tributyltin.
Tvivlspørgsmål kan rettes til Dansk Sejlunion – tlf. 43262190. Bekendtgørelsen
kan ses nederst.
Havnefoged/bestyrelsen er berettiget til at udtage prøve/r.
7. Vinterbukke, stativer og vogne skal være i forsvarlig stand. I modsat fald kan
de afvises på landarealet.
8. Der må ikke fortøjres ved slæbesteds broen. Stativer, vogne og både skal
fjernes fra slæbestedet efter endt brug – også mens du er ude at sejle.
Monteringskajen må ikke benyttes til gæstebro og langtidsfortøjning, men kun
til korttidsophold, dvs. mindre reparationsarbejder, ombordtagning af grej.
Gæster henvises til (gæstebro) eller ledige pladser.
9. Henkastning af affald, herunder også fiskeaffald i havnen og på land, er forbudt.
10. Fiskeredskaber: Ruser, pæle, garn, m.m. må ikke oplagres på havnens område,
men henvises til arealet øst for havnens område.
11. Mellem standerstrygning og standerhejsning må der kun bruges landstrøm
til båden i havnen, når forbruget registreres af en af de af SMB indkøbte energimålere.
Måleren stilles til rådighed af havnefoged eller kasserer – mod erlæggelse af depositum.
Tilslutningsmateriellet mellem båd-broens stikkontakt og bådens kontakt skal
være skal være CEE eller minimum IP44.
Uautoriseret materiel som giver problemer for havnens forsyning – fjernes af
havnefogeden.
Måleren aflæses – og forbrug afregnes separat – umiddelbart efter hvert års
standerhejsning.
Både på land kan benytte strøm fra pladsens stikkontakter til klargøring og opladning af batterier uden måler.
Krav om CEE/IP44 gælder også her.
Kabler skal fjernes fra stikkontakt når ejeren ikke er tilstede.
12. Unødig støj fra radio, VHF, walkie-talkie og lignende er ikke ønskelig. Fald,
liner, m.m. skal sikres mod unødig støjafgivelse.
13. Max. hastighed på landarealet 15 km/t.
14. Enhver overtrædelse af ovenstående regler, kan medføre øjeblikkelig
bortvisning samt ophør af medlemskab i Sejlklubben Mou Bro.
15. Klager angående dette reglement skal rettes til havnefogeden eller
bestyrelsen.
Sejlklubben Mou Bro

Evt. download