Vedtægter

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.                                                                                              
§ 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUBBEN MOU BRO. Klubbens forkortelse er SMB og dens hjemsted er Aalborg Kommune.
§ 2 Formål: Klubbens formål er at danne basis for, samt fremme interessen for sejl- og motorbådssporten, styrke og fremme solidariteten blandt medlemmerne, samt varetage deres fælles interesser. Desuden driver klubben havnen Mou Bro.
§ 3 Medlemskab af organisationer
SMB er medlem af Dansk Sejlunion under Nordøstjysk Kreds og er underlagt disses love og
bestemmelser. SMB har 2 binavne: Mou Baadelaug samt Mou Bro.
§ 4 Optagelse af medlemmer, pligter ved optagelse samt rettigheder
A Som medlem af SMB kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.
B I ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen op til 25 år.
C Enhver indmeldelse skal ske skriftligt på en særlig blanket. Ved indmeldelse af umyndige, kræves tillige skriftligt samtykke fra forældre/værge. Indmeldelsen stiles til bestyrelsen.
D Bestyrelsen afgør ved afstemning, om vedkommende kan optages. Et eventuelt afslag kan af 2 aktive medlemmer forelægges på førstkommende generalforsamling og afgørelse om optagelse træffes ved afstemning. Der kræves samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jf. § 21.
E Medlemskab giver ret til at benytte klubbens faciliteter, slæbested og landareal samt ret til at deltage i klubbens arrangementer
F Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
G Medlemskab i SMB giver 1 stemme ved personlig fremmøde. Kun de medlemmer der har betalt pladsindskud/pladsdepositum har stemmeret i forhold der alene vedrører selve havnen.
H Ungdomsmedlemskab for unge mellem 18 og 25 år giver 1 stemme.
§ 5 Kontingent
Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingent opkræves årligt og skal være betalt inden den 01.03. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge henstand med betaling efter skriftlig ansøgning.
Ungdomskontingent fastsættes af ungdomsudvalget.
§ 6 Pladsindskud.
A Pladserne i havnen tildeles når der er betalt indskud. Det enkelte medlem kan ikke uden aftale med bestyrelsen få tildelt en større plads. Efter tildeling af alle pladser oprettes venteliste. Bådpladser kan ikke gøres til genstand for salg.
B Tilbagebetaling af pladsindskud finder først sted, når et nyt medlem har betalt indskud. Tilbagebetaling af indskud sker efter venteliste.
C Hvis bådejeren ikke disponerer over bådpladsen, kan ægtefælle/samlever disponere over pladsen. I tilfælde af dødsfald eller anden opløsning af familien, vil bådpladsen indgå i normal arvefølge eller bodeling. I alle andre tilfælde kan bådpladsen ikke overdrages eller sælges. Ved opgivelse eller tab af brugsretten til bådpladsen tilbagebetales indskuddet med samme beløb, som blev betalt.
D Erhverv i forbindelse med bådpladsen og større reparationer er kun tilladt efter aftale med bestyrelsen.
§ 7 Pladsleje og betaling
A Pladslejen (i henhold til takstblad) fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Pladslejen består af et grundbeløb og et arealbeløb. Alle der har betalt indskud har ret til en plads i havnen, men ingen konkret plads. Der skal betales grundbeløb uanset om pladsen benyttes eller ej. Hvis der ikke er andre oplysninger, beregnes pladslejen efter foregående års oplysninger. Ønsker et medlem ikke at benytte pladsen for en sæson, skal dette meddeles til SMB senest d. 1. februar. Bestyrelsen kan herefter forsøge at udleje disse pladser for sæsonen. Ved udlejning refunderes arealbeløbet.
B Intet fartøj må søsættes eller lægges på en fortøjningsplads før kontingent, pladsleje og
ansvarsforsikring er betalt. Bådpladslejen skal være betalt inden den 1. april. Når et medlem er kommet i pladslejerestance for et år, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel slette vedkommende som medlem – jvf. § 8. Vedkommende vil herefter få evt. betalt indskud tilbagebetalt efter gældende regler.
§ 8 Udmeldelse – eksklusion
A Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til klubbens kasserer med mindst 14 dages varsel til en 31.12. Når et medlem er kommet i kontingentrestance for et år, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel slette vedkommende som medlem. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
B I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre
sit forsvar for bestyrelsen, og vedkommende kan herefter fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende generalforsamling.
C I alle tilfælde, hvor en eksklusion behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse, ligesom vedkommende har adgang til denne, med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter – jvf. § 21.
D Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem, ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Der kræves samme majoritet, som foreskrevet til beslutning om eksklusion.
§ 9 Ordinær generalforsamling
A Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, afholdes hvert år inden udgangen uge 9. Indkaldelsen sker skriftligt pr. mail til alle medlemmer mindst 14 dage før dens afholdelse.
Dagsorden, driftsregnskab og status bekendtgøres på klubbens hjemmeside og på opslagstavlen i
klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
B Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling, skal være bestyrelsen i hænde mindst 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle forslag skal optages på dagsordenen.
§ 10 Dagsorden for den ordinære generalforsamling
Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år
5. Forelæggelse af budget for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
a. Vedrørende SMB
b. Vedrørende havnen (kun stemmeret for medlemmer, der har betalt indskud/depositum)
7. Fastsættelse af kontingent, leje afgifter, indskud m.v.
8. Valg til bestyrelse:
a. Valg til formand (lige år)
b. Valg til kasserer (ulige år)
c. Valg til øvrige bestyrelsesmedlemmer
d. Valg til bestyrelsessuppleanter
9. Valg til havnefoged og havnefogedsuppleant
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11. Valg til udvalg
12. Eventuelt
§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat
over for bestyrelsen, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og
udsendelse af dagsorden gælder bestemmelser i § 9.
§ 12 Generalforsamlingens ledelse m.v.
A Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede
generalforsamlingen.
B Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed dog jvf. § 4D. § 8C, § 21 og § 22.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der på begæring af blot et stemmeberettiget medlem, foretages valg og afstemning skriftlig, ligesom alle afstemninger om eksklusion og alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt.
C Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne
optages. Protokollen underskrives af dirigenten. Har en generalforsamling truffet en afgørelse i en sag,
kan denne ikke på ny forelægges på samme generalforsamling.
§ 13 Bestyrelsens valg
A Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan på lovlig måde vedtage beslutninger og i henhold hertil foretage handlinger, der forpligter klubben.
B Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og yderligere 3 medlemmer. Af bestyrelsen skal mindst 4 have betalt pladsindskud i havnen.
C Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
D Generalforsamlingen vælger formand og kasserer jvf. § 10 stk.8a og 8b.
E I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Kandidater til bestyrelse skal være stemmeberettiget medlem
af SMB og må være til stede eller have givet skriftligt tilsagn om det på dem muligt faldende valg.
Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter for et år ad gangen.
F Generalforsamlingens godkendelse skal foreligge ved køb eller pantsætning af fast ejendom.
§ 14 Konstituering
A Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest 14 dage efter generalforsamlingen på et
bestyrelsesmøde.
B Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.
C Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
D Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden
eller næstformanden er til stede, jvf. § 14 stk. 2. I formandens forfald indtræder næstformanden i
dennes sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Over
bestyrelsens forhandlinger, beslutninger og handlinger føres protokol. Referat skal underskrives af de
deltagende bestyrelsesmedlemmer ved først givne lejlighed.
E Klubben tegnes af formanden og kassereren.
§ 15 Udvalg
Ledelse af det almindelige klubarbejde påhviler bestyrelsen, der kan udtage assistance blandt
medlemmerne, samt nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.
§ 16 Medlemsmøder
Der indkaldes til medlemsmøde hvert år i januar måned, hvor klubbens og sportens anliggender drøftes. Derudover kan der indkaldes til medlemsmøde/r efter behov.
§ 17 Forsikringer
Alle der har båd i havnen eller benytter slæbested, skal have båden ansvarsforsikret i dansk
forsikringsselskab. Medlemmernes deltagelse i klubbens arrangementer er for egen risiko og ansvar.
§ 18 Reglementer, orden og klager
Ethvert medlem er pligtigt til at underkaste sig klubbens reglementer – udarbejdet af bestyrelsen –
herunder rette sig efter ordensreglementer for havn og havneområde. Henstillinger og opfordringer fra
bestyrelsen skal efterkommes, ligesom det er ethvert medlems pligt at værne om havn og
havneområde. Klager af enhver art skal indgives til bestyrelsen, der så i påkommende tilfælde træffer
beslutning.
§ 19 Regnskab
A Klubbens regnskab følger kalenderåret.
B Kassereren skal inden 1. februar aflevere det foregående års regnskab med bilag og status pr. 31.
december til revisorerne, der senest 10. februar videregiver dette med påtegning og eventuelle
bemærkninger til bestyrelsen.
C Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være
forsynet med revisorernes påtegning samt bestyrelsens underskrifter.
D Driftsregnskab og status bekendtgøres for medlemmer på samme måde og samtidig som dagsorden
for generalforsamlingen.
§ 20 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen 2 kritiske revisorer og en
revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede
regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 21 Vedtægtsændringer
Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig skal bestyrelsen med
sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de afgivne stemmer på denne
generalforsamling, er for forslaget, er dette vedtaget uanset hvilket antal stemmeberettigede
medlemmer, der er til stede.
§ 22 Klubbens opløsning
A Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
generalforsamling.
B Til denne beslutning kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelser kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
C Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes ved ovennævnte stemmeflerhed (3/4), uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
D På generalforsamlingen skal der samtidig træffes beslutning om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog således at simpel stemmeflerhed er tilstrækkelig. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue der er i behold, anvendes til ideelle, søsportslige formål indenfor Dansk Sejlunion.
Således vedtaget på generalforsamlingen 3. marts 2018 og ekstraordinær generalforsamling 3. marts 2018.

Evt. download